VRA VIR ERNST

Volksblad - - Naweek+ - kan­ek­ge­bruik­en­wan­neer­moet­ekspuit?­Ie­mand­be­veel­Cy­per­methrin­aan.­Is­dit­reg?

Skryf aan Vra vir Ernst: Ba­by­lon­sto­ren-plaas, Klap­muts, Si­mon­di­um, Paarl, 7670 Stuur e-pos na ernst@ba­by­lon­sto­ren.com of Ern­st­vj@out­look.com. Ja­pie Claas­sen van Beau­fort-Wes in die Ka­roo skryf: Ernst,­’n­vriend,­Ke­vin­Drum­mond,­het­dié­plant­jie­(foto)­op­Eier­kop­in­die­sui­de­van­die­Tank­wa­af­ge­neem.­Kan­jy­dalk­met­i­den­ti­fi­se­ring­help?

Ant­woord:

Ja­pie, die plant­jie is ’n ti­pe in­heem­se su­ring (Ox­al­is sp.) uit die Tank­wa. Die su­ring­groep (Oxa­lis) in die win­ter-re­ën­val­streek is baie groot. Te­wens, dit is een van die wêreld se ver­naam­ste su­ring­di­ver­si­teitsen­tra.

Plant­kun­di­ges by die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch doen na­vor­sing oor die plan­te en ve­ral hul klas­si­fi­ka­sie. Ek sal die foto aan prof. Li­aan D­rey­er stuur met jou e-pos.

Su­rings as tuin­plan­te het ge­wel­di­ge po­ten­si­aal en is on­der­be­nut. Die ver­skei­den­heid in k­leur en vorm is merk­waar­dig.

Su­rings is twee­saad­lob­bi­ge plan­te wat hul­le soos bol­le ge­dra. Hul­le vaar ook baie goed in hou­ers en is kleur­vol as dit blom. Som­mi­ge het twee­kleu­ri­ge blom­me, soos die Ox­a­lis obtu­sa en die O. fer­gus­o­a­niea.

An­dré en Ja­ni­ne Wil­lem­se van Port E­li­za­beth skryf: Ons­per­skes­(nek­ta­riens)­en­pe­re­was­met­ die­ laaste­ oes­ vol­ wurms.­ Wat­

Ant­woord:

An­dré, som­mi­ge ja­re is die plae er­ger en an­der tye weer minder. Dit is be­ter om ’n nou­keu­ri­ge spuit­pro­gram te volg vir die bes­te re­sul­ta­te. Per­skes is baie vat­baar vir vrug­te­vlieë. Be­gin spuit as die vrug om en by al­bas­ter­groot­te is en her­haal dan elke twee weke.

Die mid­del wat jy ge­noem het, is reg. Onthou die vei­lig­heids­tyd­perk na­dat jy op­ge­hou spuit het. Dit word op die hou­er van die mid­del aan­ge­dui. Ja­c­ques S­muts skryf: Ernst,­ons­het­hier­’n­plant­wat­ons­as’n­ steg­gie­ van­ ’n­ ken­nis­ ge­kry­ het.­ Vol­gens­die­per­soon­het­haar­man­die­p­lant­ja­re­ge­le­de­van­Na­mi­bië­of­die­aan­gren­sen­de­ Noord-Kaap­ af­ ge­bring.Dit­groei­maklik­van­steg­gies.­Ons­het­ ons­ plant,­ wat­ tans­ am­per­ drie­ me­ter­hoog­is,­minder­as­twee­jaar­ge­le­de­van­’n­en­ke­le­loot­ge­kweek.­Die­jon­glo­te­ skei­ melk­sap­ af­ waar­ dit­ van­ die­stam­lo­te­ af­ge­breek­ word.­ ­ Ons­ sal­ dit­waar­deer­ as­ jy­ die­ plant­ vir­ ons­ ka­ni­den­ti­fi­seer.

Ant­woord:

Ja­c­ques, jou plant is ’n melk­bos­soort van­uit Suid-A­me­ri­ka as ek reg kan onthou.

Dit word dik­wels in die Noor­dKaap en Na­mi­bië aan­ge­kweek en ek het dit taam­lik on­langs weer op die lug­ha­we by Wind­hoek ge­sien. Vir le­sers wat die plant nie ken nie: dit is ’n ver­tak­te strui­kie met klein blaar­tjies en vle­si­ge tak­kies en her­in­ner ’n bie­tjie aan ons in­heem­se melk­bos­soor­te, maar sy pienk blom­me­tjies on­der­skei hom on­mid­del­lik. Dit is baie droog­te­be­stand en dit is die re­de dat die plant so ge­wild in daar­die de­le is.

Ke­vin Drum­mond se su­ring (Ox­a­lis sp.) wat hy op Eier­kop in die Tank­wa­of Ce­res-Ka­roo af­ge­neem het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.