Uit die bui­ten­ste ruim­te

Weg! Platteland - - Internetopsies -

As jy erns­tig is daar­oor om be­trou­ba­re in­ter­net­toe­gang by jou weg­kom­plek te hê en jy kan ’n paar rand af­knyp – die prys van ’n ge­mid­del­de skoot­re­ke­naar – is

( li­quid­te­le­com.com) se sa­tel­liet­diens ’n goeie moont­lik­heid. Dié maat­skap­py ver­skaf sa­tel­liet-bre­ë­band­dek­king reg oor A­fri­ka, aan­ge­vul deur ’n uit­ge­brei­de ve­sel­net­werk wat Suid-a­fri­ka en an­der lan­de in Sui­der-a­fri­ka as­ook Sen­traal- en Oos-a­fri­ka in­sluit. S­cott Mum­ford (fo­to bo) is die man wat vir hul­le V­sat-sa­tel­liet­struk­tuur ver­ant­woor­de­lik is (dit is Very Small A­per­tu­re Ter­mi­nal). In we­se, sê hy, is Li­quid Te­le­com ’n “groot­han­de­laar” wat ’n diens aan her­ver­ko­pers (in­ter­net­diens­ver­skaf­fers) reg oor die land ver­skaf. Die goeie nuus is dat hul­le diens nie be­grens ( cap­ped), aan­ge­pas ( shaped) of op e­ni­ge an­der ma­nier be­perk is nie.

Ge­stel jy wil graag ’n be­trou­ba­re in­ter­net­ver­bin­ding hê op ’n dor­pie ver van al­les af – i­de­aal ge­spro­ke son­der om ’n bank te be­roof – én jy wil ’n on­der­ne­ming van daar af be­dryf. Is een van sy maat­skap­py se her­ver­ko­pers die op­los­sing?

“Ja, be­slis,” sê S­cott. “Die sa­tel­liet­skot­tel en an­der toerusting kos so­wat R6 500 en dan is dit R700 per maand vir ’n 1 MG/256 k-ska­kel en on­be­perk­te ver­bin­ding. Dit be­te­ken daar is hoe­ge­naamd geen be­per­king op jou ge­bruik nie. Dit is goed ge­noeg om ’n Youtu­be­vi­deo te kyk – són­der dat dit die heel­tyd vas­haak – en min ge­noeg geld vir ’n ge­waar­borg­de ver­bin­ding tot die web.”

Li­quid Te­le­com

Ya­hclick

( ya­hclick.co.za), wat van 2012 af hier be­skik­baar is, is nog ’n goeie op­sie vir lan­de­li­ke ge­brui­kers wat graag ’n sa­tel­liet­ver­bin­ding wil hê. Dié ho­ë­spoed­b­re­ë­band­diens is al­tyd aan en word deur Vox Te­le­com ver­skaf aan ge­brui­kers in ge­bie­de met be­perk­te of geen in­ter­net­toe­gang nie. Die kos­te is soort­ge­lyk aan dié van Wi-fi.

Ya­hclick het ver­skeie pak­ket­te wat wis­sel van ba­sie­se in­ter­net­toe­gang vir tuis­ge­brui­kers tot ho­ë­spoed-diens­plan­ne vir kor­po­ra­tie­we ge­brui­kers. Die maat­skap­py het reeds meer as 4 500 een­he­de reg oor die land ge­ïn­stal­leer, hoof­saak­lik vir boe­re en on­der­ne­mings in af­ge­leë ge­bie­de waar Tel­kom en 3 G-net­wer­ke nie be­skik­baar is nie (of on­be­trou­baar is).

Jy het nie ’n te­le­foon­lyn no­dig nie, maar jy moet ’n skot­tel koop wat met die diens­ver­skaf­fer s’n kom­mu­ni­keer. Dit skep twee­rig­ting-da­ta­kom­mu­ni­ka­sie wat tot tien keer vin­ni­ger is as ’n Dsl-ver­bin­ding.

Ya­hclick se “ver­brui­kers­pak­ket”, wat in­stal­la­sie en ’n skot­tel van 74 cm in­sluit, gaan jou min­der as R10 000 uit die sak jaag. In som­mi­ge ge­bie­de gaan jy dalk ’n ef­fens gro­ter skot­tel no­dig kry, wat die kos­te tot R12 900 op­jaag. Neem ken­nis dat die be­leid van billike toe­gang ( Fair Access Po­li­cy) geld: Jy mag in e­ni­ge sta­di­um van die tyd­perk waar­voor jy be­taal, die toe­ge­la­te da­ta af­laai, maar so­dra jy die maan­de­lik­se kwo­ta met meer as 2 GB oor­skry, word die s­poed vas­ge­maak op 64 Kbps.

’n Der­de op­sie is Max­well Technology se sa­tel­liet­b­re­ë­band­diens ( max­well.co.za). Dit kos on­ge­veer R750 per maand en sluit ’n draad­lo­se dongle in vir die­ge­ne wat ’n ge­wo­ne re­ke­naar ge­bruik, as­ook ’n Voip-te­le­foon in­dien no­dig. ( VOIP staan vir Voi­ce O­ver In­ter­net Pro­to­col.) Die toerusting kos on­ge­veer R6 000 en die in­stal­la­sie­ta­rief is on­ge­veer R880. Die eer­ste gi­ga­greep da­ta is gra­tis.

Max­skye-

S­pa­cestre­am Ex­press

Tel­kom se ( tel­kom.co.za) is ’n sa­tel­liet-bre­ë­band­diens wat in­ter­net­toe­gang be­lo­we on­ge­ag ge­o­gra­fie­se lig­ging, met ’n al­tyd­be­skik­ba­re “beste po­ging” s­poed van 512 K bps teen ’n mi­ni­mum van 1 GB per maand (tot en met ’n mak­si­mum van 20 GB per maand). Hier­die diens werk deur net­span­ning ( mains volta­ge), maar ook met 12 V-ge­lyk­stroom. En jy het ook nie ’n land­lyn no­dig nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.