Ku­fungiswe iMeya yase-Zu­l­u­land

Zululand Eyethu - - NEWS • IZINDABA - Larry Bent­ley

ISEBENZISA ilun­gelo layo, inhlangano kaKhon­golose iphikisene nokuphakany­iswa kukaThu­la­sizwe Buthelezi, obe­qokwe yi-IFP kwe­sobuMeya kuMasi­pala we­siFunda sase-Zu­l­u­land.

Isikhala sivuleke nge­muva koku­jut­shelwa ePha­la­mende likazwelonke kwePhini likaMongameli we-IFP iNkosi Mzamo Buthelezi.

Ukuphakany­iswa kwal­aba aba­bili, ku­holele eku­voteni ngokuy­im­fihlo, nalapho khona i-IFP iphumelele nga­mavoti angu-23.

Lilodwa iv­oti ebe­lon­akele. UButhelezi, oke waba ngusih­lalo wom­butho wentsha ye-IFP, washiya isikhundla sakhe njen­gelungu lesiShayam­thetho saseKZN, wathatha um­sebenzi wezenkolo ngokugcwele, njen­goM­fun­disi welinye lam­a­bandla elis­esiFun­deni sase-Zu­l­u­land.

Enku­lu­meni yakhe yok­we­mukela isikhundla, uButhelezi uthe mithathu im­inxa, umasi­pala wakhe ozogx­ila kuyo.

Leyo minxa yinkohlakalo, ukun­qanda ukux­has­hazwa kwez­i­mali, ukuh­linzeka umphakathi nga­manzi kanye nokukhuliswa kom­notho, ukuze kwan­diswe am­ath­uba emisebenzi.

Lom­cimbi wokug­cotshwa kukaButhelezi ubuhan­jelwe nan­guMongameli we-IFP, iNkosi Man­go­suthu Buthelezi, naye oy­i­bon­gele iMeya entsha, wag­cizelela nokuthi iz­inhlelo zeMeya entsha zi­ham­bisana nalezo ze-IFP.

New Zu­l­u­land Dis­trict mayor sworn in

Larry Bent­ley

Kun­ge­sikhathi iMantshi TJ Kasam­bara ig­coba ngokusem­theth­weni uKhansela Thu­la­sizwe Buthelezi, njengeMeya entsha yesiFunda sase-Zu­l­u­land ngoLwe­sih­lanu, oLundi

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.