KUPHAZAMISEKE UMNGCWABO BEBANJWA INKUNZI EMAKHAZENI

Zululand Eyethu - - SPORT • EZIMIDLALO -

KUHLEHLE umngcwabo nge­muva kokuban­jwa inkunzi kom­n­deni isamba esingu-R20 000 nge­sikhathi ulungisela ukukhokha emah­ho­visi ka­mas­ingcwabisane eMlazi kwa-V. Aku­caci ukuthi uzongcwatshwa nini uNkk Lindiwe Ng­cobo (58) wakwa-K, eMlaza okuthiwa umas­ingcwabisane iHam­bakahle Fu­neral Ser­vices ug­w­eve nesidumbu sakhe.Ngokusho kwen­do­dakazi yakhe uNksz Them­beka Dubazane (40), abak­waHam­bakahle bathi akusho lutho ukuthi ba­ban­jwe inkunzi emah­ho­visi abo, ba­funa isamba esingu-R8 000 ukuze bad­edele isidumbu. Okhu­lumela amaphoy­isa KwaZu­lu­Na­tal uLieu­tenant Colonel Thu­lani Zwane uqinisek­isile ukuthi amaphoy­isa aseMlaza aphenya icala lokuphangwa kweb­hizin­isi kodwa bekun­gak­a­boshwa muntu.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.