I-IFP ixwayise abez­i­tokofela

Zululand Eyethu - - NEWS • IZINDABA - Larry Bent­ley

IQEMBU le-IFP selinxuse iz­inhlangano zez­i­tokofela ukuba zih­lale ziqaphile, njen­goba izigebengu zi­jwayele ukubahlasela uma sekuy­isikhathi sokuphela konyaka.

‘Kuy­iqin­iso elim­sulwa ukuthi ngalesi sikhathi sonyaka, iz­inhlangano zez­i­tokofela zih­lala zih­lukanisa iz­imali zazo, ezisuke ziz­ibeke kusaqala un­yaka.

‘Eminyak­eni em­balwa ed­lule, amalungu alezi zinhlangano aseke ahlaselwa kaningana, ngakho ayanxuswa ukuba ahlukanise­lane lezi zi­mali zawo ngohlelo lobuch­wepheshe, ukunokuphatha lezi zi­mali zabo ngezandla, ukuze bag­weme ukuthi in­gantshontshwa.

‘Izikhathi eziningi izigebengu zize zazi ngez­i­tokofela ngenxa yokuthi ukhona ngaphakathi osuke ehlangene nazo.

‘Ziya­ba­lan­dela lezi zigebengu uma beya emab­hange, zibabambe inkunzi, uma se­beyikhiphile imali,’ kuc­haza uMkhu­lumeli we-IFP Kwe­zokuphepha Noku­vikela es­iFun­dazweni, uMnuz. Blessed Gwala.

Uthe umphakathi kumele uh­lale uqaphile ngaso sonke isikhathi.

Umkho­ny­ovu wa­makhadi

Ukuseben­zisa ikhadi, ukunokuphatha imali ey­isamba ngenye yezindlela zokug­wema ubugebengu.

‘Ngaphezu kwalokho, sifisa ukuxway­isa abantu mayelana nomkho­ny­ovu wa­makhadi aseb­hange, owen­ziwa emshinini yokukhipha imali. Stokvel sea­son warn­ing

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.