KUWAHAMBELE KAHLE AWASE-KZN KWI-PSL

Zululand Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

yeshumi nam­bili(12) kwiligi kanti Abafane Be­sithende basendaweni yesishiya­ga­lol­unye(9) kuthi iTeam of Choice ibe sendaweni yesishiya­ga­lom­bili. Imid­lalo elande­layo ngaphambi kwekhefu likakhisimusi in­gase icacise ukuthi lamaqembu womathathu an­gase azit­hole ekuphi ekuphe­leni kwe­sizini. Iligi yale­sizini in­genye yanz­ima kakhulu ukuqag­ula ukuthi ngubani on­gase adle umh­langan­iso njen­goba amaqembu amaningi es­hiyana ngama­phuzu am­balwa.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.