71 mi­llo­nes

ABC (Córdoba) - - En Portada -

La ca­za creó 50.000 jor­na­les en 2017

La Con­se­je­ría de Me­dio Am­bien­te de la Jun­ta de An­da­lu­cía ci­fró en 50.000 los jor­na­les di­rec­tos crea­dos por la ac­ti­vi­dad ci­ne­gé­ti­ca en 2017, ge­ne­ran­do ade­más un mo­vi­mien­to eco­nó­mi­co de 71 mi­llo­nes de eu­ros de be­ne&cios di­rec­tos de­ri­va­dos de la ac­ti­vi­dad.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.