Schro­ders

ABC - Empresa - - Empresa Ahorro E Inversión - Leo­nar­do Fer­nán­dez, di­rec­tor del ca­nal in­ter­me­dia­rio de Schro­ders

«En ren­ta fi­ja so­lo es­ta­mos po­si­ti­vos con la deu­da de paí­ses emer­gen­tes en di­vi­sa lo­cal»

«El Schro­der ISF Stra­te­gic Bond su­po apro­ve­char su ca­pa­ci­dad de po­ner­se lar­go y cor­to en la ren­ta fi­ja. En el año es­tá en ver­de»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.