La fór­mu­la del ta­len­to

AR - - ACTIVIA - Por Nu­ria Chin­chi­lla, di­rec­to­ra del IESE

8 de ca­da 10 mu­je­res creen que su ta­len­to no es­tá su­fi­cien­te­men­te re­co­no­ci­do

“La com­bi­na­ción de es­tos ele­men­tos ge­ne­ra un re­sul­ta­do en el que se po­ne de ma­ni­fies­to que to­dos te­ne­mos ap­ti­tu­des y com­pe­ten­cias es­pe­cia­les, ya sean pro­fe­sio­na­les, fa­mi­lia­res o so­cia­les”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.