Ma­drid: 6 pun­tos de ven­ta­ja

AS (Aragon) - - Atlético De Madrid -

El Atlé­ti­co se en­fren­ta en la pró­xi­ma jor­na­da de Li­ga al Real Ma­drid. Los de Simeone lle­gan al par­ti­do con seis pun­tos de des­ven­ta­ja. Por ello, afron­ta el der­bi con la im­pe­rio­sa ne­ce­si­dad de ga­nar por­que de sa­lir el Real Ma­drid ven­ce­dor se iría a nue­ve pun­tos. Se­rá la pri­me­ra fi­nal de la tem­po­ra­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.