Puig­de­mont, fe­li­ci­ta­do

AS (Las Palmas) - - ESPANYOL-BARCELONA -

El Es­pan­yol fe­li­ci­tó ayer por carta al nue­vo pre­si­den­te de la Ge­ne­ra­li­tat, Car­les Puig­de­mont, al que tam­bién han apro­ve­cha­do pa­ra in­vi­tar al der­bi de ma­ña­na en Cor­ne­llà, se­gún in­for­mó ‘Es­por ts Co­pe’.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.