Jun­ta an­tes del der­bi

AS (Las Palmas) - - ESPANYOL-BARCELONA -

La Jun­ta Di­rec­ti­va, en­ca­be­za­da por el pre­si­den­te Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu, se re­uni­rá ma­ña­na en el Camp Nou an­tes del der­bi de Co­pa del Rey con­tra el Es­pan­yol (21:00 en el RCDE Sta­dium).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.