Re­ga­lo de Ko­be a Allen

AS (Las Palmas) - - BA-LON-CES-TO -

Ko­be Br­yant le re­ga­ló unas za­pa­ti­llas fir­ma­das “al me­jor de­fen­sor” al que ja­más se en­fren­tó. Fue­ron pa­ra Tony Allen, es­col­ta de los Memp­his Grizz­lies.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.