PER­FECT SER­VE DE THE LON­DON Nº1.

Beef! - - En(h)ebrado -

Un en­torno per­fec­to, una co­pa úni­ca y una ma­ne­ra di­fe­ren­te de de­gus­tar el gin & to­nic. El pack de The Lon­don Ri­tual by Cis­zak Dal­mas se pue­de ad­qui­rir en www.gon­za­lezb­yass.com o en www.cis­zak­dal­mas.com a un pre­cio de 200 eu­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.