Com­ple­ta el look:

Cuore - - Mo­da -

Es­te shop­ping bag, de

Par­fois, tie­ne el ta­ma­ño per­fec­to pa­ra lle­var to­do lo que ne­ce­si­tas pa­ra ir a tra­ba­jar. ¡Ca­be has­ta el por­tá­til!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.