AL­ME­RÍA San Jo­sé

deViajes - - RUTA -

En bi­ci, bu­cean­do o prac­ti­can­do ka­yak de mar: to­das las for­mas son re­co­men­da­bles pa­ra ex­plo­rar es­ta im­pre­sio­nan­te vi­lla, si­tua­da en pleno Par­que Na­tu­ral del Ca­bo de Ga­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.