DÓN­DE CO­MER

deViajes - - RUTA -

El via­je in­clu­ye pen­sión com­ple­ta du­ran­te el re­co­rri­do, tan­to en el tren co­mo en res­tau­ran­tes. Los es­ta­ble­ci­mien­tos cum­plen las ex­pec­ta­ti­vas de ca­li­dad del tra­yec­to, co­mo Ca­sa Bi­go­te ( www.res­tau­ran­te­ca­sa­bi­go­te.com) –una tí­pi­ca ta­ber­na ma­ri­ne­ra si­tua­da en el co­ra­zón de San­lú­car– o el Pa­ra­dor Na­cio­nal de Úbe­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.