PA­SEA EN­TRE BAM­BA­LI­NAS

deViajes - - AGENDA -

Ac­tri­ces, can­tan­tes lí­ri­cos y un pia­nis­ta na­rran la his­to­ria de las ta­blas del Arria­ga. Re­ser­va es­ta di­ver­ti­da vi­si­ta tea­tra­li­za­da (des­de 2 €) pa­ra deam­bu­lar por las es­tan­cias de es­te re­cin­to cen­te­na­rio. Es­ta ini­cia­ti­va ha ago­ta­do las en­tra­das en an­te­rio­res edi­cio­nes. www.tea­troa­rria­ga.com.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.