So­bre la leal­tad

deViajes - - TENTACIONES -

El premio No­bel de Li­te­ra­tu­ra pre­sen­ta su úl­ti­ma no­ve­la, que ver­sa so­bre las prue­bas vi­ta­les que sor­tean dos hom­bres sin per­der nun­ca la en­te­re­za y la ho­no­ra­bi­li­dad. El hé­roe dis­cre­to, de Ma­rio Var­gas Llo­sa. Edi­to­rial Al­fa­gua­ra. 20 €.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.