ES­CO­GE TU 'DTF'

deViajes - - AGENDA -

Los 15 mu­ni­ci­pios cer­ti­fi­ca­dos co­mo DTF (Des­tino de Tu­ris­mo Fa­mi­liar) te es­pe­ran pa­ra ofre­cer­te to­das las ven­ta­jas y co­mo­di­da­des pa­ra que dis­fru­tes de tus vacaciones. Es­co­ge tu des­tino y haz tu reserva:

• Cos­ta Bra­va

Llo­ret de Mar: www.llo­ret­de­mar.org Bla­nes: vi­sit­bla­nes.net Ro­ses: www.vi­sit.ro­ses.cat Ca­lon­ge-Sant An­to­ni: www.ca­lon­ge-san­tan­to­ni.com Torroella de Mont­grí-L’Es­tar­tit: www.vi­si­tes­tar­tit.com Cas­tell-Plat­ja d’Aro: www.plat­ja­da­ro.com

• Cos­ta Dau­ra­da Ca­la­fell:

www.tu­ris­me.ca­la­fell.cat Sa­lou: www.vi­sit­sa­lou.es Cam­brils: www.cam­brils.cat/tu­ris­me Vi­la-se­ca, La Pi­ne­da plat­ja: www.la­pi­ne­da­plat­ja.in­fo

• Cos­ta Bar­ce­lo­na

Ca­le­lla: www.ca­le­lla­bar­ce­lo­na.com San­ta Su­san­na: www.sta­su­san­na-on­li­ne.com Mal­grat de Mar: www.tu­ris­me­mal­grat.com Pi­ne­da de Mar: www.pi­ne­da­de­mar.org/ por­ta­da-tu­ris­me

• Pi­ri­neo ca­ta­lán

Les Valls d’Àneu: www.valls­da­neu.org

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.