30 ur­te

Diario de Noticias (Spain) - - Pamplona Vecinos - En­ri­ke POR Diez de Ul­zu­rrun

Dipu­tazioan Urral­bu­ru ahal­guz­ti­du­na ze­goen maiz­ter, eta egiaz­ki, hant­xe bi­zi zen. Par­la­men­tuan zor­tzi tal­de zeu­den. So­zia­lis­tak na­gu­si, 15 jar­le­ku­re­kin. Zen­troes­kui­na eder­ki or­dez­ka­tua, 23 par­la­men­ta­ri­re­kin. Ho­ri bai, arras za­ti­tua: UPNEK 14; CDSEK 4; Unión De­mo­cra­ta Fo­ra­lek, 3, eta Apek, 2. Gai­ne­ra­koen ar­tean, Hbek 7; EA sor­tu be­rriak 4, eta Eus­ka­di­ko Ez­ke­rrak, 1 (han­dik ait­zi­na, az­ken sek­to­re ho­ri mal­dan behei­ti ha­si zen). Ho­gei­ta ha­mar ur­te, bai­na irudi ho­rrek pleis­to­ze­no­koa di­ru­di. Sa­dar erre­ka on­do­ko go­rrit­xoak Za­bal­tza­ren agin­du­pean ari zi­ren. Ro­ber­to eta Vi­cu­ña, ate­zain; Ziganda eta Ro­bin­son, au­rre­la­ri; So­la eta Ri­po­das, Iba­ñez eta Sammy Lee, er­dian; Castañeda eta Bus­tin­go­rri, at­zean, ba­ka­rren bat­zuk ai­pat­zea­rren. Hi­ri­ko zu­gar uga­riak ge­ro eta gai­xoa­go, gaitz ba­tek jo­ta. Las­ter hil­ko zi­ren, kon­pa­ra­zio ba­te­ra, Sa­ra­sa­te­ko zu­gar hos­tot­su han­diak. Lo­ra­te­gie­ta­ko guar­dien bu­kae­ra eto­rri zen; txa­pe­la ber­dea bu­ruan, gehie­nak oso adi­ne­koak, de­nak mu­tur­tu eta za­putz, ma­ki­la be­ti es­kuan prest mu­ti­ko “mu­tur­zi­kin” bihu­rriak be­lar­die­ta­tik kan­po­rat­ze­ko; jen­deak “ha­pi” erra­ten zien. Uda­lean, Cho­rrau­ten lehen agin­tal­dia (ar­tean ere Up­ne­ko bar­ne za­ti­ke­ta ger­ta­tu baino lehen), udal dan­tza­rien tal­dea desegin zue­na, iku­rri­na­ren afe­ra me­dio. Uda­let­xe­ko pla­zan eta in­gu­ruan den­da eza­gu­nak: Un­zu, Casla Et­xea (txo­ri­zo an­da­na­re­kin den­da ait­zi­nean zin­tzi­lik), eta Ciga oihal-den­da os­pet­sua; era­kus­leihoan, pla­ka txi­ki bat, be­ti­da­nik hant­xe egon­da­koa: “eus­ka­raz min­tzat­zen da”. Gi­ro har­tan 1988ko Iru­ñea har­tan- sor­tu zen Eus­ka­le­rria Irra­tia, as­te ho­ne­tan oroi­ta­ra­zi eta fes­ta gi­ro ede­rrean os­pa­tu den be­za­la, bai­na ia ber­tze ho­rren­ber­tze ur­te joan di­ra li­zen­tzia es­ku­ra­tu au­rre­tik. Noiz­behin­ka, ko­me­ni da oroit­zea non­dik ga­to­zen, eta gau­zak zer-no­la zeu­den, egun­go egoe­ra­ren ber­tze­la­koa na­bar­men­du eta ain­tzat har­tze­ko. ●

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.