CEN­TRO

Diario La Grada - - FÚTBOL BASE. JUVENILES -

Adrià Gar­cía (fi­sio­te­ra­peu­ta), Al­bert Tor­ner (fi­sio­te­ra­peu­ta),Jau­me Bar­trés (pre­pa­ra­dor fí­si­co), Je­sús Sal­va­dor (en­tre­na­dor de por­te­ros),Tho­mas N’Kono (asis­ten­te téc­ni­co), Xa­bi Gil (pre­pa­ra­dor fí­si­co), Joan Fran­cesc Fe­rrer ‘Rubi’ (en­tre­na­dor), Chen Yans­heng (pre­si­den­te), Jau­me To­rras (se­gun­do en­tre­na­dor), Ma­nel Gon­zá­lez (asis­ten­te téc­ni­co), Ra­món Al­tu­ro (ana­lis­ta), Car­les En­ri­que (mé­di­co), Ma­nuel Gon­zá­lez (fi­sio­te­ra­peu­ta), Mi­guel Án­gel Gar­cía (mé­di­co) y Al­bert Mar­tí­nez (nutricionista)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.