Fi­cha Téc­ni­ca

Ecuestre - - DE CRÍA DOMA CLÁSICA -

Nombre: “Poe­ta CVI” Fe­cha de na­ci­mien­to: Se­xo: ma­cho Ca­pa: tor­da Pa­dre: “En­ga­ño­so VI” Re­pro­duc­tor Bá­si­co Ma­dre: “Lla­ne­ra XXII” Re­pro­duc­to­ra Bá­si­ca Cria­dor: Jo­sé Franco Sán­chez Pro­pie­ta­rio: Ha­cien­da San­ta Cruz Con­tac­to: ha­cien­dast­cruz@gmail.com 7 de fe­bre­ro de 2010

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.