ASE­DIO IN­DE­PEN­DEN­TIS­TA AL PAR­LA­MENT.

El País (País Vasco) - - PORTADA -

Cien­tos de ma­ni­fes­tan­tes par­ti­da­rios de que Car­les Puig­de­mont vuel­va a ocu­par la pre­si­den­cia de la Ge­ne­ra­li­tat irrum­pie­ron ayer en el par­que que ro­dea el Par­la­ment tras rom­per el cor­dón po­li­cial. /

R. MAR­CHAN­TE (REUTERS)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.