ENCREUAT

El Periódico de Catalunya (Castellano) - - PASATIEMPOS - ANNA M. GENÍS

HORITZONTALS: 1. Eclo­sió vol­cà­ni­ca a flor de pell. M’em­pes­co la ma­ne­ra de ma­ni­pu­lar el io­de. 2. Ca­lo fins al moll de l'os. Po­ne­dors d'ous. 3. De co­lor blau fosc. Al­ta­ment in­fla­ma­bles, po­den atiar la dis­còr­dia. 4. Mig en­ze. Po­sem els pèls de pun­ta. La me­va. 5. No­ci­ves i per­ju­di­cials. Fi­nal del vers que for­ma la ri­ma. 6. Fe­ble pe­rò in­for­ma­ti­va. ¡Uix, quin fàs­tic! Obert. 7. Min­yo­na que ha per­dut la ca­di­ra. El ves­sant fosc dels mun­tan­yencs. 8. Far­dell fet amb la ca­pa re­bre­ga­da. Atan­si fins a es­ta­blir con­tac­te. Oc­ci­dent. 9. En ne­ces­si­ta una per do­nar la llau­na. Subs­tàn­cia ca­paç de con­tra­res­tar un efec­te bà­sic. Sol ser el fa­vo­rit. 10. Sem­pre mi­ren de dalt a baix. Ba­tu­da efec­tua­da a pa­gès. 11. En­trant a la ca­la. En­lles­tei­xo la fei­na. Mo­bi­lit­zo fleg­mes. 12. No aca­ta l'or­dre del pa­ci­fis­ta. Són els cul­pa­bles de fer ex­plo­tar l'ar­ma.

VERTICALS: 1. Ul­tra­pas­sà els lí­mits. Ma­trí­cu­la so­bre ro­des. 2. Ori­na dis­se­mi­na­da com un plo­vis­queig. Li cos­ta obrir bo­ca. 3. ¡Cap amunt! El ne­gre es­tà en mans d'es­tra­per­lis­tes. L’úl­tim de la fi­la. 4. Grup de per­so­nes que in­for­men dels as­sum­ptes d'una cor­po­ra­ció. Re­mu­gant ti­be­tà. 5. Mos­tra de car­bo­ni. En­ce­sa. Ens per­met fer tots els pa­pers. 6. Un pa­rèn­te­si amb sen­tit. Blat de moro. 7. Cap­tà el mis­sat­ge del pre­di­ca­dor. Com una ce­ba. Pro­pie­tat amb cert va­lor. 8. Es­col­ta­da pel doc­tor. Petit tea­tre grec per a au­di­cions mu­si­cals. 9. El ma­teix us dic. Aug­men­tar l'atrac­tiu de la pu­bi­lla ca­sa­do­ra. Co­me­nça a mar­car el ca­mí. 10. Be­nei­te­ria. Mi­nis­tre del cul­te jueu. Com­bat l'avo­rri­ment. 11. Ana­co­re­ta. Sac de fems re­ci­clats. 12. Con­junt d'os­sos. Tà­tars amb fa­ma de be­ve­dors em­pe­dreïts.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.