Re­ve­la­ci­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

Avui, di­ven­dres 11 de maig, tor­na a Vi­las­sar Re­ve­la’T, fes­ti­val de fo­to­gra­fia ana­lò­gi­ca que ha pre­pa­rat un me­nú im­po­nent per a la se­va si­se­na edi­ció. So­ta el le­ma reu­ni­rà 30 exposicions amb pro­jec­tes de llar­ga du­ra­da, vi­at­ges mit­jan­çant ar­tis­tes com l’ac­tor Jeff Brid­ges i la ja­po­ne­sa Ariko Ina­oka (foto).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.