Re­si­dèn­cia de gent gran Tic Tac

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L' ÚLTIMA -

«Els nú­me­ros del bin­go sem­pre es can­ten en or­dre des­cen­dent»

El que m’agra­da més d’aques­ta re­si­dèn­cia és que, en­ca­ra que hi va­gi cada setmana a vi­si­tar la me­va àvia, sem­pre hi veig ca­res no­ves. Allà tot va amb pres­sa, a la me­va àvia li han ar­ri­bat a can­vi­ar el com­pany d’ha­bi­ta­ció tres ve­ga­des en un dia. Com a úni­ca pe­ga hi po­sa­ria el trà­fic il·le­gal de re­vis­tes del cor, crec que hau­ri­en de vi­gi­lar més aques­ta xa­cra, per­què hi ha mol­ta gent gran amb so­bre­do­si d’ex­clu­si­ves. Hi con­ti­nu­a­ré anant tot i que la me­va àvia ja no hi si­gui.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.