Au­to­bús línia N17

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L' ÚLTIMA -

«Crec que ve­nia de l’in­fern»

La setmana pas­sa­da vaig ha­ver d’aga­far l’au­to­bús noc­turn al tor­nar de l’ae­ro­port. En l’ai­re es res­pi­ra­va crim, de­pres­sió i males de­ci­si­ons. Les ca­res de la gent re­flec­ti­en el de­cli­vi de la nos­tra ci­vi­lit­za­ció. Al­gu­nes per­so­nes sem­bla­ven ve­nir di­rec­ta­ment de l’in­fern. Pen­so que quan la hu­ma­ni­tat ar­ri­bi a la se­va fi, aquest au­to­bús se­rà el res­pon­sa­ble de por­tar-la fins allà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.