FI­RES DE SANT PONÇ

Bar­ce­lo­na ce­le­bra des de l’edat mit­ja­na aques­ta fes­ta amb fi­res on tro­bar herbes re­me­ie­res i tot ti­pus de productes ar­te­sans

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - Al­ba Peña @on­bar­ce­lo­na

VENDA D’HERBES, MELS I MÉS L’11 de maig, du­rant el dia. Diversos dis­tric­tes

Sant Ponç se ce­le­bra cada 11 de maig amb fi­res de bo­ti­guers que ve­nent ot ti­pus d’ herbes re­me­ie­res i al­tres productes ar­te­sans, com l ame lo­la con­fi­tu­ra. Els dis­tric­tes de Ciu­tatVe­lla, Sants-Montjuïc i Sar­rià-Sant Ger­va­si po­sen els car­rers en mans de bo­ti­guers i ar­te­sans, que els ves­tei­xen am bels co­lors i olors d eles se­ves frui­tes con­fi­ta­des i plan­tes aromàtiques.

A Ciu­tat Ve­lla la fi­ra s’allot­ja­rà al bar­ri del Ra­val, con­cre­ta­ment al car­rer Hos­pi­tal i a la plaça de Sant Agus­tí.

La fa­mo­sa plaça del Mo­li­no (o plaça de la Be­lla Do­ri­ta) se­rà l’es­ce­na­ri de Sant Pon­ça Sants-Montjuïc, on tam­bé hi hau­rà ta­llers i de­gus­ta­ci­ons.

I els ar­te­sans es re­par­ti­ran els bar­ris de Sar­rià i el Far­ró al dis­tric­te de Sar­ri­àSant Ger­va­si. Els pri­mers s’ins­tal·la­ran a la plaça de Sant Vi­cenç i els se­gons a la plaça Mañé i Fla­quer.

FOTO: VALENTÍN VIÑAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.