L’An­ti­gua Com­pañía de las In­di­as ser­veix com­bi­nats ins­pi­rats en l’èpo­ca dels in­di­ans

La An­ti­gua Com­pañía de las In­di­as ser­veix grans tra­gos ins­pi­rats en l’èpo­ca dels in­di­ans

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - F. Ime­dio

ADRIANA CHÍA SOMIA com­prar un bit­llet d’ana­da a Cu­ba per no tor­nar. Men­tre s’ho pen­sa, ens re­ga­la la se­va sen­si­bi­li­tat i ima­gi­na­ció amb els còc­tels que ser­veix a La An­ti­gua Com­pañía de las In­di­as, la coc­te­le­ria que aca­ba d’obrir a Bar­ce­lo­na (Diagonal, 432). Fa­rà par­lar molt aques­ta do­na, que, amb no­més 25 anys, ja ha es­tat a l’Ho­ja Santa, al 41º, al Tickets i al So­lan­ge, i va ser es­co­lli­da mi­llor bar­ten­der d’Espanya el 2016. Al seu fla­mant bar ofe­reix com­bi­nats de sa­bors nets i cris­tal·lins en els quals des­til·la una clas­se in­fi­ni­ta, ja si­gui uti­lit­zant es­pè­ci­es i/o olis que can­vi­en tex­tu­res, sa­bors i aro­mes. «És gas­tro­no­mia lí­qui­da», re­su­meix ella so­bre les se­ves cre­a­ci­ons, ins­pi­ra­des en l’èpo­ca dels in­di­ans. «L’es­sèn­cia de Bar­ce­lo­na i la ca­li­de­sa del Ca­rib», re­ma­ta aques­ta crac que fins i tot ha cre­at un pa­rell de ca­ves eco­lò­gics amb Al­ta Ale­lla que tam­bé pots pren­dre allà, tot sols o for­mant part d’al­gun còc­tel.

Per ai­xò in­ven­ta tra­gos que re­cor­den his­tò­ri­es d’aquells temps i que es­tan en una car­ta que sem­bla un di­a­ri de l’era co­lo­ni­al. Per ai­xò, la de­co­ra­ció és ple­na de fus­tes, cuirs i plan­tes tro­pi­cals, amb de­talls com ara una ve­lla mà­qui­na d’es­criu­re i un pi­a­no per a ús i gau­di dels cli­ents. És al fi­nal de l’es­ta­bli­ment, al cos­tat del celler, més en­llà de la bar­ra que rep el vi­si­tant i que ha de ser la més llar­ga de Bar­ce­lo­na.

TA­LLERS I PLATS FREDS

Són glops, fres­cos, ama­bles, amb po­ca gra­du­a­ció (tam­bé pre­pa­ra mi­xos sen­se al­co­hol), ide­als per com­bi­nar amb plats freds com ara el bli­nis amb ca­vi­ar, per­nil ibè­ric i oli­ves es­fe­ri­fi­ca­des, men­tre es­col­tes música en di­rec­te. Tam­bé pots as­sis­tir als seus ta­llers. I d’aquí a unes set­ma­nes, la plan­ta de dalt es con­ver­ti­rà en una sa­la per a fu­ma­dors de pu­ros... ha­vans, ¡no­més fal­ta­ria! —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.