Plan­ta’t Bo­tà­nic ex­plo­ra la se­xu­a­li­tat de les plan­tes en la se­va no­va edi­ció.

La se­xu­a­li­tat de les plan­tes és el tema del prò­xim Plan­ta’t al Bo­tà­nic, una jor­na­da de por­tes ober­tes que en­tre al­tres ac­ti­vi­tats in­clou ta­llers so­bre pol·li­nit­za­ció, con­ta­con­tes i un con­cert

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Pot­ser els àn­gels no te­nen se­xe, però els ve­ge­tals sí. La jor­na­da fa­mi­li­ar de por­tes ober­tes Plan­ta’t al Bo­tà­nic d’aques­ta pri­ma­ve­ra ex­plo­ra el tema de la se­xu­a­li­tat de la plan­tes. Cons­truir un ho­tel d’abe­lles o conèi­xer les tèc­ni­ques de se­duc­ció que les flors uti­lit­zen amb els pol·li­nit­za­dors són al­gu­nes de la vin­te­na d’ac­ti­vi­tats gra­tu­ï­tes, que in­clo­uen una plan­ta­ció col·lec­ti­va de 500 exem­plars, con­ta­con­tes i el con­cert de La Tres­ca i La Ver­des­ca (17.30 ho­res).

A par­tir de les 9.30 ho­res sor­ti­ran au­to­bu­sos llan­ça­do­ra cada mit­ja ho­ra des de la plaça d’Espanya. La ins­crip­ció a les ac­ti­vi­tats va per or­dre d’ar­ri­ba­da. Per a cri­a­tu­res de 0 a 6 anys, la Ju­ga­te­cam­bi­en­tal obre a les 10.30. Per a nens a par­tir de 5, qua­tre ses­si­ons de con­tes so­bre ar­bres en di­fe­rents punts del parc du­rant el ma­tí. Els nens amb es­pe­rit ci­en­tí­fic gau­di­ran amb el ta­ller De de flor en flor? La se­duc­ció ve­ge­tal,

pol·li­nit­za­ció ex­pli­ca­da de for­ma ame­na per a nens a par­tir de 7 anys. Els ar­tis­tes tro­ba­ran el seu ra­có als ta­llers

Cre­em flors i Nar­ci­sos i or­quí­di­es: ob­ser­vem i di­bui­xem.

A prop de l’Ho­tel d’Abe­lles del Jar­dí, en­tre les 11.00 i les 14.30, tin­drà lloc la plan­ta­ció col·lec­ti­va d’es­pè­ci­es me­di­ter­rà­ni­es i el ta­ller Crea un hà­bi­tat al teu

bal­có, a par­tir de 6 anys, que mos­tra­rà com do­nar re­cer a pe­tits in­sec­tes. Adap­tat a adults i nens a par­tir de 9 anys, hi hau­rà un al­tre ta­ller so­bre pol·len i pol·li­nit­za­dors. Els més grans de 12 anys comp­ta­ran amb un ta­ller d’iden­ti­fi­ca­ció de plan­tes me­di­ter­rà­ni­es al ma­tí i un al­tre d’il·lus­tra­ció ci­en­tí­fi­ca a la tar­da. Tam­bé hi hau­rà vi­si­tes guia­des al jar­dí i una mos­tra de bon­sais.

La fes­ta ver­da es pot com­ple­tar amb te­a­tre: El pe­tit ele­fant, del Cen­tre de Ti­te­lles de Llei­da (12 i 13 de maig al SAT Te­a­tre), Ro­se­gó, el gos ro­da­mon, de la com­pa­nyia La Tre­pa al Jo­ve Te­a­tre Re­gi­na, i El por­quet que vo­lia veu­re el món des de

dalt, d’Ani­ma­mun­di Te­a­tre al Tan­ta­ran­ta­na (fins al dia 20). —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.