Per a Ga­bri­el Pi­nós, di­rec­tor de la ga­le­ria Goths­land, el parc fluvial del Besòs és la se­va «vàl­vu­la d’es­ca­pa­ment».

El di­rec­tor de la ga­le­ria Goths­land i pre­si­dent del Gre­mi de Galeries d’Art de Ca­ta­lu­nya tro­ba la se­va «vàl­vu­la d’es­ca­pa­ment» ro­dant al llar­guís­sim car­ril bi­ci que dis­cor­re al cos­tat de la desem­bo­ca­du­ra del riu

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

GA­BRI­EL PI­NÓS TÉ du­es pas­si­ons: l’art i el ci­clis­me. «Però no­més la pri­me­ra em do­na de men­jar», diu som­ri­ent el di­rec­tor de la ga­le­ria Goths­land (Con­sell de Cent, 331), especialitzada en mes­tres de pin­tu­ra ca­ta­la­na i avant­guar­des his­tò­ri­ques, pro­pi­e­ta­ri amb la se­va fa­mí­lia del Mu­seu del Mo­der­nis­me (Bal­mes, 48) i pre­si­dent del Gre­mi de Galeries d’Art de Ca­ta­lu­nya. Tal és el seu amor per les du­es ro­des des que era pe­tit que, de tant en tant, se­gons l’ex­po­si­ció que tin­gui a la car­te­lle­ra, mos­tra un ve­lo­cí­pe­de a la por­ta del lo­cal. Ha pas­sat amb l’última mos­tra, Jo­an Car­do­na, el gla­mur de la be­lle

épo­que. És gai­re­bé una pe­ça de mu­seu que molts han in­ten­tat com­prar-li, sen­se èxit. Tam­poc no sem­bla dis­po­sat a ven­dre les se­ves al­tres set bi­cis: una Bromp­ton, du­es de car­re­te­ra, du­es de

mun­ta­nya, una fi­xie i una que és elèc­tri­ca i que ha tu­ne­jat per­què sem­bli una mo­to antiga de l’estil de la Mon­te­sa. Amb aques­ta última ar­ri­ba a la ci­ta ambOn

Bar­ce­lo­na. «Soc un fri­qui de les bi­cis», ad­met. I amb unes ele­gants sa­ba­tes de car­rer que ama­guen a la so­la una fi­xa­ció per al pe­dal. Som al parc fluvial del Besòs, al cos­tat del mar, on va a en­tre­nar-se. Per­què ell és més de ro­dar que de veu­re el Tour per la te­le, tret de quan hi ha al­gu­na eta­pa rei­na. «Hi vaig en­tre setmana a l’ho­ra de men­jar. És la me­va vàl­vu­la d’es­ca­pa­ment», ex­pli­ca el ga­le­ris­ta, de 41 anys, que ha par­ti­ci­pat en la Ti­tan De­sert i en tri­at­lons. «El car­ril bi­ci ar­ri­ba fins a Mont­ca­da i Rei­xac, uns 10 qui­lò­me­tres sen­se se­mà­fors. La part do­len­ta és que se­gons l’ho­ra del dia bu­fa un cor­rent d’ai­re so­bre el riu i et fre­na bas­tant en un sen­tit, en­ca­ra que en un al­tre t’aju­da». Pi­nós s’es­ca­pa a aquest «sor­pre­nent oa­si de pau en­vol­tat d’in­fra­es­truc­tu­res vi­à­ri­es», per­què és on mi­llor pe­da­la, en­ca­ra que de tant en tant tam­bé ro­da per la car­re­te­ra de les Ai­gües i, fins i tot, pel Cir­cuit de Ca­ta­lu­nya. El car­ril bi­ci el dei­xa per al dia a dia. No pot bai­xar del se­lló. —

«SOC UN FRI­QUI DE LES BI­CIS», DIU SOM­RI­ENT EL GA­LE­RIS­TA BAR­CE­LO­NÍ

JO­AN CORTADELLAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.