Pro­pos­tes que com­bi­nen música, ball i men­jar per con­ver­tir els teus diu­men­ges en una fes­ta.

Els noc­tàm­buls es­tan cri­dats a evo­lu­ci­o­nar. Es por­ta sor­tir amb llum i tri­ar el se­tè dia de la setmana. A més de su­mar-hi música, fes­ta i fins i tot men­jar

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Pa­tri­cia Castán pcas­tan@el­pe­ri­o­di­co.com

Disseny de­por­ta­da: Es­tu­dio An­vers al

El diu­men­ge ha dei­xat de ser per a molts un dia de re­co­lli­ment, d’en­so­pi­ment res­sa­cós, de pa­e­lles fa­mi­li­ars o de pre­de­pres­sió al so­fà da­vant de la im­mi­nèn­cia d’un al­tre di­lluns te­mi­ble. El se­tè dia de la setmana fa temps que rei­vin­di­ca la se­va es­sèn­cia tra­di­ci­o­nal: FES­TA, gau­di,

car­pe di­em, so­ci­a­lit­za­ció... Crei­xen les ini­ci­a­ti­ves per ali­men­tar aquells diu­men­ges he­do­nis­tes on el ball i la música so­len ser in­gre­di­ents prin­ci­pals. Com a con­di­ments, en al­guns ca­sos hi con­flu­ei­xen la gas­tro­no­mia, les com­pres, la cul­tu­ra i fins i tot la pos­si­bi­li­tat d’in­te­grar la pro­le al pla.

Les pro­pos­tes se­lec­ci­o­na­des a Bar­ce­lo­na in­clo­uen di­fe­rents fran­ges ho­rà­ri­es i in­qui­e­tuds mu­si­cals i lú­di­ques. No to­tes te­nen re­gu­la­ri­tat set­ma­nal, però aques­ta do­si­fi­ca­ció és clau per te­nir els seus adep­tes sem­pre amb ga­nes de més. Al­tres punts a fa­vor són que, sen­se ha­ver anat a dor­mir tard, tot­hom fa goig i que les gres­ques so­len aca­bar a una ho­ra pru­den­ci­al, la qual co­sa per­met una nit com­ple­ta de des­cans i re­cu­pe­ra­ció per en­cai­xar la dis­ci­pli­na la­bo­ral de la jor­na­da se­güent.

TONI VILLÉN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.