El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Avui, di­ven­dres 11 de maig, hi ha una se­go­na (i última) opor­tu­ni­tat per re­cu­pe­rar L’im­pe­ri dels sen­tits, de Na­gi­sa Os­hi­ma, a la Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya (22.00 ho­res). En el seu mo­ment va ser un es­càn­dol per les se­ves es­ce­nes de se­xe no si­mu­lat, però tam­bé és es­can­da­lo­sa­ment ar­tís­ti­ca i bo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.