ÒPE­RA A LES BO­TI­GUES I CO­MERÇ AL CAR­RER

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

Du­rant l’any del Co­merç i la Cul­tu­ra, l’ajun­ta­ment po­sa en marxa Òpe­ra al Co­merç, un pro­gra­ma en què cada di­ven­dres les bo­ti­gues dels di­fe­rents ei­xos co­mer­ci­als de la ciu­tat aco­lli­ran un con­cert d’òpe­ra. L’11 de maig els to­ca el torn als es­ta­bli­ments de l’Eix Co­mer­ci­al Po­ble-sec.

Tam­bé es­tan de fes­ta les bo­ti­gues de les Corts, que el dia 12 de maig ce­le­bren la pri­me­ra mos­tra de co­merç Les Corts Co­merç als bar­ris de la Ma­ter­ni­tat i Sant Ramon, el ma­teix dia que té lloc la jor­na­da Co­merç a la Vila de Gràcia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.