UNA NIT DE PORTES OBERTES ALS MU­SEUS

El 19 de maig Bar­ce­lo­na ce­le­bra la ja em­ble­mà­ti­ca ‘Nit dels Mu­seus’

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA - Al­ba Peña @on­bar­ce­lo­na

CUL­TU­RA DE DIA I DE NIT El 19 de maig, de 19.00 a 01.00 ho­res la­nit­dels­mu­seus.cat

Més de 80 mu­seus de Bar­ce­lo­na i l’àrea me­tro­po­li­ta­na obren les se­ves portes en una de les ci­tes cul­tu­rals de l’any: la Nit dels Mu­seus. El dis­sab­te 19 de maig, a par­tir de les 19.00 ho­res, els prin­ci­pals mu­seus de la ciu­tat en­ce­nen els llums i s’en­ga­la­nen per re­bre els seus vi­si­tants de nit i amb en­tra­da to­tal­ment gra­tu­ï­ta.

Es trac­ta d’una ini­ci­a­ti­va que se ce­le­bra a ni­vell eu­ro­peu, a la qual se su­men un to­tal de 14.000 mu­seus i que pre­tén acos­tar les ins­ti­tu­ci­ons cul­tu­rals a di­fe­rents pú­blics i d’una ma­ne­ra sor­pre­nent. Aques­ta és la 14a edi­ció de la nit dels mu­seus, en què els vi­si­tants i cu­ri­o­sos tro­ba­ran obres dels ar­tis­tes re­si­dents a les fà­bri­ques de cre­a­ció es­pe­ci­al­ment fe­tes per a aques­ta ci­ta, a més de ta­llers, con­certs i vi­si­tes guia­des. Una ci­ta amb la cul­tu­ra que con­quis­ta­rà a tot­hom.

RO­BERT RAMOS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.