Ro­ne pre­sen­ta a l’Apo­lo Mi­ra­po­lis, un disc ple de con­vi­dats es­tel·lars.

El pro­duc­tor fran­cès vi­si­ta l’Apo­lo amb l’elec­trò­ni­ca de tac­te or­gà­nic de ‘Mi­ra­po­lis’, un disc car­re­gat de con­vi­dats es­tel·lars

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Ho sa­ben tant els pro­duc­tors elec­trò­nics com els pe­ri­o­dis­tes au­tò­noms: tre­ba­llar tot sol aju­da a con­cen­trar-se, però tam­bé fa­ci­li­ta en­trar en bu­cles, as­sen­tar-se mas­sa en una bom­bo­lla par­ti­cu­lar. Te­nir gent al vol­tant ser­veix per sor­tir d’un ma­teix, es­col­tar veus di­fe­rents de la pròpia.

El pro­duc­tor Erwan Cas­tex, àli­es Ro­ne, es­ta­va ha­bi­tu­at a tre­ba­llar en so­li­ta­ri. Tot va can­vi­ar l’any 2013, qu­an les ico­nes del rock in­die The Na­ti­o­nal li van de­ma­nar que afe­gís al­gu­nes se­qüèn­ci­es elec­trò­ni­ques al seu àl­bum

Trou­ble will find me, al qual es­ta­ven fent els úl­tims re­tocs al mi­llor ho­tel de Ber­lín, el Mic­hel­ber­ger. Des­prés, Bry­ce Dess­ner, pe­ça clau de l’es­men­tat grup, li va tor­nar el fa­vor to­cant la gui­tar­ra al disc Cre­a­tu­res.

Però el re­cent Mi­ra­po­li­ses l’àl­bum en el qual, de­fi­ni­ti­va­ment, Ro­ne tren­ca les se­ves prò­pi­es fron­te­res (pro­gra­ma­ci­ons in­tri­ca­des, am­bi­ents ete­ris, me­lo­di­es na­ïf) a tra­vés del tre­ball com­par­tit i la so­ci­a­lit­za­ció. Di­jous vi­nent, 24 de maig, pre­sen­ta­rà aquest re­per­to­ri a l’Apo­lo, dins del ci­cle d’elec­trò­ni­ca en viu Mo­dern Sound Cul­tu­re.

UNA SEGONA OPI­NIÓ

«Ca­da col·laboració és di­fe­rent», ens ex­pli­ca Cas­tex des de Pa­rís. «És una sè­rie d’aven­tu­res úni­ques i ex­ci­tants amb di­fe­rents per­so­na­li­tats. Ca­da ar­tis­ta té la se­va pròpia ma­ne­ra de tre­ba­llar, el seu rit­me.» Ro­ne no­més pot tre­ba­llar al seu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.