QUAN LA CUI­NA PAS­SA A LA BARRA

Marc Roca pre­sen­ta ‘El Blau a la Barra’, un ‘show­co­oking’ que dei­xa veu­re en di­rec­te el pro­cés de pre­pa­ra­ció dels plats

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA -

es dei­xa veu­re a la sa­la, sa­lu­da les ca­res més ha­bi­tu­als, do­na la ben­vin­gu­da a les no­ves, pre­gun­ta com ha anat l’àpat o pro­po­sa op­ci­ons a aque­lles que aca­ben d’ar­ri­bar. Una ma­ne­ra de fer, la del xef, que es trans­met en to­tes les se­ves ela­bo­ra­ci­ons, se­guint sem­pre la mà­xi­ma d’apli­car po­ques mo­di­fi­ca­ci­ons en el pro­duc­te per po­der-lo as­sa­bo­rir pu­ra­ment al mà­xim.

Amb aques­ta no­va di­nà­mi­ca, el Blau BCN su­ma una pers­pec­ti­va a aquest es­til de cui­na, que tras­pas­sa l’es­pai dels fo­gons per que­dar al des­co­bert da­vant d’uns cli­ents es­pec­ta­dors que tam­bé co­nei­xe­ran el com.

El Blau a la Barra es pot dis­fru­tar de di­lluns a dis­sab­te en l’ho­ra­ri ha­bi­tu­al, de 13.00 a 16.00 ho­res i de 20.00 a 23.30 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.