UN MER­CAT RE­NO­VAT

Sant An­to­ni re­o­bre les por­tes des­prés de la re­for­ma i ac­tu­a­lit­za­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA -

Ar­ri­ba la si­se­na edi­ció de la cur­sa Dir Gu­àr­dia Ur­ba­na, amb 5 i 10 qui­lò­me­tres de recorregut, que om­pli­rà de cor­re­dors l’avin­gu­da Di­a­go­nal de Bar­ce­lo­na en lí­nia rec­ta de mun­ta­nya a mar. El 27 de maig, a les 10.00 ho­res

La trobada de gegants de la Bar­ce­lo­ne­ta-PortVell re­cor­re­rà els car­rers del bar­ri, pas­sant per la pla­ça del Po­e­ta Bos­cà i la pla­ça de la Bar­ce­lo­ne­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.