Òpe­ra a les bo­ti­gues de Sar­rià

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA -

No hi ha gai­res pos­si­bi­li­tats d’es­col­tar òpe­ra en di­rec­te i menys en­ca­ra men­tre com­pres. Però di­ven­dres 25, de 17.30 a 20.30, di­ver­ses bo­ti­gues de l’Eix Co­mer­ci­al Sar­rià aco­lli­ran ac­tu­a­ci­ons ca­da 15 mi­nuts. La ini­ci­a­ti­va for­ma part del pro­gra­ma Òpe­ra al co­merç i es re­pe­ti­rà fins al 16 de no­vem­bre en al­tres bar­ris.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.