HAN SO­LO

El més com­plex dels per­so­nat­ges de la sa­ga ‘Star Wars’ tor­na a la pan­ta­lla amb una pel·lí­cu­la so­bre els seus orí­gens. Ca­na­lla, en­can­ta­dor i im­pres­cin­di­ble La ga­là­xia no se­ria la ma­tei­xa sen­se ell

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - M IRAR -

Quan Han So­lo es va pre­sen­tar per pri­me­ra ve­ga­da al pú­blic a La guer­ra de les ga­là­xi­es (1977), ho va fer as­se­gut a les om­bres del bar més sòr­did de Mos Eis- ley. En un lloc com aquest, que Obi Wan Ke­no­bi va des­criu­re com «un mi­se­ra­ble cau d’es­cò­ria i vi­le­sa», el pi­lot sem­bla­va es­tar-hi com a ca­sa. Per ai­xò, quan un ca­ça-re­com­pen­ses se li va acos­tar apun­tant-lo amb una ar­ma i exi­gint-li di­ners, tots sa­bem exac­ta­ment qui va dis­pa­rar pri­mer.

A par­tir de lla­vors, vam des­co­brir que So­lo era un po­ca­ver­go­nya, un pi­ra­ta, un ca­na­lla, un cí­nic, fins i tot un cri­mi­nal. És cert: aques­tes no són ne­ces­sà­ri­a­ment el ti­pus de qua­li­tats que acos­tu­mem a as­so­ci­ar amb l’he­ro­is­me, però tot i ai­xí els es­pec­ta­dors es van sen­tir tan atrets per ell que no va tar­dar a con­ver­tir-se en l’àni­ma de Star Wars. Ara Han So­lo tor­na, mo­der­nit­zat i amb una no­va pell –l’ac­tor Al­den Eh­ren­reich–, per ex­pli­car-nos com va co­men­çar tot. Des d’avui als ci­nes, la pre­qüe­la Han So­lo: una his­to­ria de Star Wars l’acom­pa­nya du­rant una sè­rie d’aven­tu­res de jo­ven­tut de gran im­por­tàn­cia en el seu fu­tur

com a con­tra­ban­dis­ta re­con­ver­tit en el re­ti­cent he­roi de la ga­là­xia.

El que re­tra­ta­va la pri­me­ra tri­lo­gia de la sè­rie ci­ne­ma­to­grà­fi­ca més cè­le­bre de tots els temps era un uni­vers de blancs con­tra ne­gres –els Je­di con­tra els Sith, l’Im­pe­ri con­tra els re­bels–, en què un mur­ri amb el cor d’or com So­lo es­ta­va des­ti­nat a des­ta­car pels seus ma­ti­sos mo­rals, que el fe­ien més in­teres­sant que un pla se­cret de l’Es­tre­lla de la Mort o qual­se­vol truc te­le­ci­nè­tic.

Al cap i a la fi, Han So­lo era el més sem­blant a un de nos­al­tres que aquell món po­dia ofe­rir. Te­nia mals hà­bits: era ad­dic­te al joc i ir­re­me­ia­ble­ment pro­cliu a trac­tar amb gent poc re­co­ma­na­ble. Les insolents ocurrències que li sor­ti­en de la bo­ca eren com espurnes d’enginy que en­ce­ni­en di­à­legs –d’al­tra ban­da, que ten­dei­xen a la ri­gi­de­sa– i que de­mos­tra­ven la se­va ab­so­lu­ta in­ca­pa­ci­tat per a la di­plo­mà­cia fins i tot en­vers un mes­tre je­di o la prin­ce­sa que ar­ri­ba­ria a es­ti­mar. Al­menys, al prin­ci­pi del seu pe­ri­ple; ai­xí ma­teix, el Han és un re­a­lis­ta que creu no­més en el ti­pus de co­ses que es po­den ro­bar, pi­lo­tar o dis­pa­rar. Sen­tir par­lar de la For­ça fa que gi­ri els ulls en blanc; la se­va pri­me­ra re­ac­ció en les si­tu­a­ci­ons més greus és l’acu­dit.

NO LI IMPORTA RES NI NIN­GÚ

Però el que el con­ver­teix en el per­so­nat­ge més com­plex de la sè­rie és el seu pro­nun­ci­at arc dra­mà­tic. A di­fe­rèn­cia de Luke Skywalker, que im­me­di­a­ta­ment adop­ta la For­ça i as­su­meix la dra­mà­ti­ca ur­gèn­cia de la re­bel·lió, el Han ini­ci­al­ment no té cap in­terès a com­ba­tre l’Im­pe­ri. Com el seu cognom in­di­ca, no li importa res ni nin­gú més que ell ma­teix. «Jo no m’he em­bo­li­cat en ai­xò per la re­vo­lu­ció ni tam­poc per tu, prin­ce­sa; es­pe­ro que se’m pa­gui bé», li sen­tim dir a la Le­ia en una oca­sió. «Mi­ra, ex­cel·lèn­cia, a veu­re si dei­xem les co­ses clares, jo no­més re­bo or­dres d’una so­la per­so­na: de mi», afe­geix en un al­tre mo­ment, per si no ha­via que­dat clar.

Afor­tu­na­da­ment, les ac­ci­ons són molt més elo­qüents que les pa­rau­les. Al fi­nal de La guer­ra de les ga­là­xi­es, vam veu­re el Han ar­ris­car la vi­da per sal­var el Luke i cla­var un cop de­mo­li­dor a l’Im­pe­ri; i quan va ar­ri­bar el fi­nal d’aque­lla pri­me­ra tri­lo­gia, l’ho­me que in­sis­tia que no­més era allà per om­plir-se les but­xa-

LES INSOLENTS OCURRÈNCIES QUE LI SUR­TEN DE LA BO­CA SÓN ESPURNES D’ENGINY

Han So­lo: una his­to­ria de Star Wars Aven­tu­res EUA, 2018 Ron Howard Al­den Eh­ren­reich, Emi­lia Clarke, Wo­ody Har­rel­son, Paul Bet­tany Di­rec­tor: In­tèr­prets:

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.