BER­LÍN LA CIU­TAT SO­TA EL MUR

L’or­ga­nit­za­ció Ber­li­ner Un­terwel­ten ofe­reix guies sub­ter­rà­ni­es pels tú­nels que van per­me­tre a cen­te­nars de ber­li­ne­sos es­ca­par-se de l’Ale­ma­nya so­ci­a­lis­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - V IS ITAR -

LAVIDA DE Pe­ter Or­telt* es va tren­car per la mei­tat. Des­prés de l’al­ça­ment del mur de Ber­lín l’agost del 1961, aquest jo­ve ale­many va que­dar atra­pat al nord de la ca­pi­tal, so­ta con­trol fran­cès. No obs­tant, la se­va do­na i el seu be­bè es­ta­ven aï­llats a l’al­tre cos­tat, a l’àrea d’in­flu­èn­cia so­vi­è­ti­ca, on no­més els po­dia veu­re amb un pas­sa­port fal­si­fi­cat. En una ar­ris­ca­da mis­sió per res­ca­tar-los, Or­telt i els seus com­panys van apro­fi­tar el que te­ni­en a l’abast per fo­ra­dar fins a 145 me­tres de tú­nel sub­ter­ra­ni so­ta la lí­nia ene­mi­ga cone­gu­da com «la zo­na de la mort».

Com Or­telt, cen­te­nars de ber­li­ne­sos van re­cór­rer al ma­teix mè­to­de per in­ten­tar fu­gir de la Re­pú­bli­ca De­mo­crà­ti­ca Ale­ma­nya (RDA). Sal­tar per les fi­nes­tres d’edi­fi­cis fron­te­rers, glo­bus ae­ros­tà­tics i tam­bé salt en per­xa. Molts ale­manys van in­ten­tar sal­tar per so­bre la ba­lu­er­na de ci­ment que va par­tir Ber­lín, però com que es re­for­ça­va cons­tant­ment molts al­tres van op­tar per sub­mer­gir-se en les en­tra­nyes de la ca­pi­tal, pel cla­ve­gue­ram o fent tú­nels ca­so­lans.

Res­se­guint els pas­sos de la his­tò­ria, l’or­ga­nit­za­ció Ber­li­ner Un­terwel­ten (www.ber­li­ner-un­terwel­ten.de/es.html) ofe­reix vi­si­tes guia­des per aquest Ber­lín sub­ter­ra­ni, re­fu­gi per a aquells que es vo­li­en es­ca­par de l’Ale­ma­nya so­ci­a­lis­ta. Amb la

di­vi­sió de la ca­pi­tal i el tan­ca­ment de fron­te­res del 52, els ber­li­ne­sos van fu­gir en mas­sa. Com a res­pos­ta es va ai­xe­car el mur.

De to­ta ma­ne­ra, al sub­sol el sis­te­ma fer­ro­vi­a­ri con­ti­nu­a­va con­nec­tant els dos bàn­dols. La Re­pú­bli­ca Fe­de­ral d’Ale­ma­nya (RFA) va pa­gar a la RDA fins a 13 mi­li­ons anu­als de marcs per po­der tra­ves­sar el seu ter­ri­to­ri. En­ca­ra que les es­ta­ci­ons ori­en­tals es­ta­ven ta­pi­a­des, uns 100 tre­ba­lla­dors del me­tro i 30 sol­dats, se­gons apun­ta el guia Frank Cy­ba Martínez, van acon­se­guir es­ca­par-se apro­fi­tant aques­ta in­fra­es­truc­tu­ra.

Amb la mi­llo­ra en els sis­te­mes de con­trol de la Sta­si, la in­tel·li­gèn­cia del bloc ori­en­tal, els ber­li­ne­sos atra­pats van op­tar per per­fo­rar la terra. En una RDA ple­na d’es­pi­es, pa­ra­no­ia i des­con­fi­an­ça, la cons­truc­ció de tú­nels de fu­ga era una mis­sió gai­re­bé su­ï­ci­da. Dels 75 que es co­nei­xen, no­més 19 van te­nir èxit. Més de 300 ciu­ta­dans es van es­ca­par a l’oest.

El més me­di­à­tic va ser el del 14 de se­tem­bre de 1962, una fu­ga re­trans­me­sa per la te­le­vi­sió nord-ame­ri­ca­na NBC que va ir­ri­tar una Ad­mi­nis­tra­ció Ken­nedy en ple­na cri­si dels mís­sils de Cu­ba.

DELS 75 TÚ­NELS DE FU­GA CONE­GUTS, NO­MÉS 19 VAN TE­NIR ÈXIT. ES VAN ES­CA­PAR MÉS DE 300 PER­SO­NES

FI­NAL FE­LIÇ

La mis­sió d’Or­telt va re­sul­tar frus­tra­da. El 1964, la Sta­si va des­co­brir el pla i va ame­na­çar el jo­ve amb la de­ten­ció de la se­va do­na i l’adop­ció for­ça­da del seu fill. L’ex­tor­sió psi­co­lò­gi­ca el va por­tar a trair la se­va cau­sa i va que­dar lliu­re al pro­me­tre a la in­tel·li­gèn­cia de la RDA que tre­ba­lla­ria com a es­pia. De to­ta ma­ne­ra, al tor­nar a al bloc oc­ci­den­tal va anar a la po­li­cia i la pri­ma­ve­ra del 65 la RFA va pa­gar els seus ene­mics per­què per­me­tes­sin la tornada de la se­va fa­mí­lia a ca­sa. La se­va his­tò­ria va te­nir un fi­nal fe­liç, però la de molts al­tres va que­dar se­pul­ta­da so­ta terra.

Vi­si­tes guia­des pel Ber­lín sub­ter­ra­ni: són els tú­nels que es van uti­lit­zar per fu­gir de la RDA.

*Pe­ter Or­telt és el nom uti­lit­zat en els re­por­tat­ges de l’èpo­ca. El de de­bò no ha si­gut re­ve­lat. —

©BER­LI­NER UN­TERWEL­TEN E.V. / HOLGER HAPPEL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.