Vi­si­tar

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

40 - Soc a Ber­li­ner Un­terwel­ten ofe­reix vi­si­tes guia­des per conèi­xer el pas­sat de la ca­pi­tal ale­ma­nya a tra­vés dels seus tú­nels.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.