On/Off

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

L’adap­ta­ció de Phi­lip Kauf­man de La in­su­por­ta­ble lleu­ge­re­sa de l’és­ser s’ha de veu­re, o tor­nar-se a veu­re, en­ca­ra que no­més si­gui per gau­dir del re­par­ti­ment: Da­ni­el Day-Lewis, Ju­li­et­te Bi­noc­he... O la gran Le­na Olin, an­ti­ga pro­te­gi­da d’Ing­mar Berg­man, en el seu pri­mer pa­per im­por­tant en an­glès. Di­ven­dres, 25 de maig, a les 17.00 ho­res i diu­men­ge, 27 de maig, a les 19.30 ho­res a la Fil­mo­te­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.