A l’úl­ti­ma

Aquí et ve­nen més ga­nes de cri­ti­car que al veu­re el xa­let de Pa­blo Igle­si­as i Ire­ne Mon­te­ro. Ai­xò és Ci­ne­ma­sa­cre. Pro­jec­ten les mi­llors pit­jors pel·lí­cu­les i les obren en ca­nal amb el ni­vell de bi­lis de ‘Sál­va­me’

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

12 - Ciu­tat On Ci­ne­mas­sa­cre: po­sa a pa­rir una pel·li en di­rec­te.

«¿A qui li fal­ten cris­pe­tes?». Uns 40 es­pec­ta­dors van aga­fant po­si­ci­ons da­vant una pa­ret d’Inu­su­al Pro­ject re­con­ver­ti­da en pan­ta­lla de ci­ne­ma. «¿A qui li fal­ten cris­pe­tes?», in­sis­teix Nés­tor Fló­rez. «Ho dic per­què se­rà el mi­llor». Li do­nes la raó quan co­men­ça la pel·lí­cu­la. Aca­ba­ràs in­sul­tant la pan­ta­lla amb la ma­tei­xa fa­ci­li­tat que si fos el plas­ma de Ra­joy.

S’apa­guen els llums. T’atrin­xe­res amb les

cris­pe­tes a la ca­di­ra o en un dels so­fàs, amb sort. Hi ha qui es des­cal­ça, com si es­ti­gués da­vant de la pel·li de dis­sab­te a la tar­da d’An­te­na 3. És dis­sab­te a la tar­da, sí, però la pel·li que co­men­ça­rà es­tà en­ca­ra més al lí­mit que els con­junts de Ser­gio Ramos. Dra­gon Ball: the ma­gic be­gins, es ti­tu­la. És la ver­sió taiwa­ne­sa. «La mi­llor pel·lí­cu­la de Dra­gon Ball que hi ha amb ac­tors», avan­ça­va el Nés­tor poc abans de co­men­çar. «Que és com dir que, de les in­fan­tes, Cris­ti­na és la gua­pa».

El guió es po­dria re­su­mir en qua­tre pa­rau­les: «Què co­llons és ai­xò». Hi ha ali­e­ní­ge­nes que con­fon­dri­es amb Fan­go­ria, un mi­ni Bru­ce Lee amb els ca­bells de MacGy­ver i com­bats de kung­fu que po­dri­en pas­sar pel ball de La Ma­ca­re­na. «¿Ai­xò és un co­co­dril de plàs­tic? ¿De de­bò?». Se t’es­ca­pa sen­se vo­ler. «Po­deu cri­dar el que us sur­ti dels ous», t’ani­ma Mar­co Mor­gan­te, l’al­tre hu­mo­ris­ta amb mi­cro de la ses­sió. El Nés­tor i ell van es­cor- xant la pel·lí­cu­la en viu amb el ni­vell de bi­lis de Sál­va­me. Ai­xò és Ci­ne­ma­sa­cre. Fa dos anys que pro­jec­ten «la mi­llor se­lec­ció de les pit­jors pel·lí­cu­les» –pro­cla­men– i les po­sen a pa­rir en di­rec­te. Aquí et ve­nen més ga­nes de cri­ti­car que al veu­re el xa­let de Pa­blo Igle­si­as i Ire­ne Mon­te­ro.

COMÈDIAABSURDA

La pel·lí­cu­la és tan tan tan do­len­ta que et fa riu­re amb la ma­tei­xa in­ten­si­tat que una co­mè­dia ab­sur­da. Té una mi­ca de ca­tar­si: els es­pec­ta­dors ri­uen, acla­men, cri­den, aplau­dei­xen, mal­par­len. «L’am­bi­ent que es crea és molt es­pe­ci­al», as­sen­teix el Nés­tor. És un dels qua­tre hu­mo­ris­tes que hi ha dar­re­re de Ci­ne­ma­sa­cre: Nés­tor Fló­rez, Mar­co Mor­gan­te, Car­les Ar­tés i Car­les Pon­sí. Fa un any que mas­sa­cren pel·lí­cu­les amb el su­port de Ci­ne­cu­tre i la dis­tri­bu­ï­do­ra Trash-O-Ra­ma. «Vam veu­re que en­tra­va dins de la fi­lo­so­fia Ci­ne­cu­tre –jus­ti­fi­ca el Ju­an la col·la­bo­ra­ció–: acon­se­guir la conya a tra­vés de pel·lí­cu­les ter­ri­bles».

Ju­an Pé­rez és un dels ide­ò­legs de Ci­ne­cu­tre.com. Fa 15 anys que con­ver­teix «cu­tre­ri­es fíl­mi­ques» en èxits de pú­blic. «Nos­al­tres de­fen­sem les pel·lí­cu­les d’hu­mor in­vo­lun­ta­ri», ex­pli­ca. Fa vuit anys que or­ga­nit­zen el Cu­treCon, el Fes­ti­val Internacional de Ci­ne­ma Cu­tre de Madrid. «Trac­tem ai­xò amb conya, però amb la més pro­fun­da ad­mi­ra­ció i afec­te pels cre­a­dors».

«Di­guem-ho ai­xí: si no t’agra­da el fut­bol i vols viu­re l’ex­pe­ri­èn­cia de ser una mi­ca ho­o­li­gan, la pots viu­re en un ci­ne­ma», pro­met. De ve­ga­des fins i tot et dei­xen llan­çar ob­jec­tes a la pan­ta­lla. És part del «joc internacional» de The Ro­om, un fe­no­men de cul­te de la sè­rie Z. «Com que a la pel·lí­cu­la sur­ten mol­tes ve­ga­des fo­to­gra­fi­es de cu­lle­res que no ve­nen a tomb, ca­da ve­ga­da que surt una cu­lle­ra a la pan­ta­lla, per re­gla, has de llan­çar una cu­lle­ra de plàs­tic a la pan­ta­lla».

El prò­xim Ci­ne­ma­sa­cre se­rà el 16 de juny. To­ca una pro­jec­ció amb gan­xo: el Rocky turc. —

ADRIANA DOMÍNGUEZ

CI­NE­MA ‘CU­TRE’ AMB CRIS­PE­TES Nés­tor Flo­rez (dret) dis­sec­ci­o­na la ver­sió taiwa­ne­sa de ‘Dra­gon Ball’ en l’úl­tim Ci­ne­ma­sa­cre, a Inu­su­al Pro­ject.Ci­ne­ma­sa­cre Inu­su­al Pro­jectCar­rer de la Pa­lo­ma, 5Prò­xi­ma pro­jec­cióDis­sab­te 16 de juny: el Rocky turcPreu6 € (si re­ser­ves o com­pres a tra­vés d’En­tra­di­um). 8 € (sen­se re­ser­va). In­clou pel·li cu­tre, co­men­ta­ris amb mala llet, con­su­mi­ció i cris­pe­tes in­fi­ni­tes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.