Per a amants dels ve­ge­tals i car­ní­vors amb cons­ci­èn­cia.

No és un res­tau­rant ve­ge­ta­rià, pe­rò els amants dels ve­ge­tals dis­fru­ta­ran. I els car­ní­vors amb cons­ci­èn­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Pau Are­nós pa­re­nos@el­pe­ri­o­di­co.com

Al­bert Men­di­o­la, des­do­blat ara en dos res­tau­rants, el Ma­ri­mo­re­na (Sant Boi) i el Ma­ri­mo­re­na BCN, an­de-an­de-an­de, li in­teres­sen els ve­ge­tals, men­ja ve­ge­tals, cui­na ve­ge­tals, pe­rò als seus res­tau­rants els om­ní­vors hi són ben­vin­guts. I tot i que soc de men­jar de tot, obli­do la carn ani­mal per una es­to­na (l’os­tra és un mol·lusc, i la to­nyi­na, peix) i m’en­tre­go a la ve­ga­fí­lia i els seus avan­tat­ges.

Vaig es­tar al­tres ve­ga­des en aquest lo­cal, amb di­fe­rents noms, i on hi va ha- ver piz­za i pas­ta, l’Al­bert ha plan­tat de­li­ca­de­ses del Parc Agra­ri del Baix Llo­bre­gat. Con­ti­nu­em sen­se apre­ci­ar la bi­o­di­ver­si­tat a pocs qui­lò­me­tres i pre­fe­rim l’ho­mo­ge­ne­ï­tat del su­per­mer­cat tras­lla­da­da d’al­tres la­ti­tuds.

Per fran­que­jar l’en­tra­da, un tim­bre i una bo­to­na­du­ra amb nú­me­ros, de­ci­sió més pràc­ti­ca que pre­sump­tu­o­sa ja que el llarg pas­sa­dís que desem­bo­ca al men­ja­dor –on ma­na Patricia Tor­res, molt es­pa­iós– po­dria ser­vir de pas­sa­rel·la als lla­dre­gots.

La sa­la fa olor d’aquest bra­ser que do­na la ben­vin­gu­da a la llar. Un fum amb el qual re­al­ça l’en­ci­am llarg que ser­veix de ba­se a l’ama­ni­da Wal­dorf, que m’agra­da i que li co­pi­a­ré, tot i que fal­ta la po­ma, un dels tres in­gre­di­ents im­pres­cin­di­bles del clàs­sic nas­cut a No­va York a fi­nals del se­gle XIX: po­ma-api­ma­io­ne­sa.

Des d’ales­ho­res, la ico­na ha tin­gut més va­ri­a­ci­ons que pa­ti­na­des Do­nald Trump du­rant el seu gro­tesc man­dat. La de l’Al­bert creix amb les nous, els ra­ve­nets, els cherrys i la sal­sa de mos­tas­sa. L’en­ci­am a la bra­sa –i l’api– no és nou pe­rò sem­pre fun­ci­o­na per­què re­al­ça el que és pla i li do­na re­lleu.

Vaig conèi­xer l’Al­bert al Bar Mut, on em va temp­tar amb un car­pac­cio d’ou i lla­màn­tol a fei­ra. Des d’ales­ho­res a tots dos se’ns ha om­plert la ca­ra de ca­bells i

PA­TA­TES BRA­VES ENGOFRADES: PER AFARTAR-SE, DE PRI­ME­RA

ell ha per­dut pes grà­ci­es al ve­ge­ta­ri­a­nis­me: «Fa un any que no men­jo carn». Clinc-clinc-clinc: 15 qui­los menys.

Pa del forn de Sant Josep i am­po­lles de Lle­do­ner del Nord 2017. El que se­gueix és bo-bo. Os­tra a la gra­e­lla amb full os­tra (re­dun­dant: no en ne­ces­si­ta). Bli­nis de blat sar­raí amb llen­ti­es be­lu­gues (aca­bem amb l’ús de ter­mes am­bi­gus per do­nar pres­ti­gi). Pa­ta­tes bra­ves engofrades: per afartar-se, de pri­me­ra, qua­drats far­cits amb sal­ses pi­cants (al Ti­quets fa tres o qua­tre anys que tre­ba­llen amb les go­fre­res), Ri­sot­to d’or­di amb plànc­ton i ceps, ju­ga­ne­ra al­ter­na­ti­va a l’ar­ròs. Falla amb el tàr­tar de to­nyi­na, molt dol­cet, de­mi-gla­ce i ca­ra­mel de so­ja –ser­vit en una es­pi­na de tú­nid– que no acon­se­guei­xo aca­bar-me.

Du­es postres: Mous­se ve­ga­na de ma­dui­xes (¡fo­ra les li­o­fi­lit­za­des!) i pas- tís de re­cuit de drap amb ci­re­res.

In­teres­sant fri­can­dó amb al­ber­gí­ni­es, se­gons la re­cep­ta de la ma­re, la Pa­qui­ta. Por­ta pa­ta­tes, co­sa que em sor­prèn: L’Al­bert ga­ran­teix que ella sem­pre ho va fer ai­xí. En el cas del fri­can­dó no hi ha una re­cep­ta ori­gi­nal (al con­tra­ri de la Wal­dorf, obra del maî­tre Os­car Tsc­hirky) ni au­tor cone­gut, de ma­ne­ra que nin­gú es­tà le­gi­ti­mat per dir què por­ta i què no, tot i que hi ha unes pau­tes mí­ni­mes i col·lec­ti­ves. Lluny de l’im­mo­bi­lis­me, de­fen­so l’evo­lu­ció ba­sa­da en el sen­tit co­mú.

No m’he con­ver­tit al ve­ga­nis­me ni al ve­ge­ta­ri­a­nis­me, pe­rò sé que em con­vé una in­ges­ta de ve­ge­tals més gran. I res­tau­rants com el Ma­ri­mo­re­na BCN. —

Ma­ri­mo­re­na BCN Lo­re­to, 24-26 Bar­ce­lo­na T.: 93.119.09.47 Preu mit­jà (sen­se vi)30-35 € Me­nús: 25, 30 i 35 €

EN GU­ÀR­DIA Al­bert Men­di­o­la i Patricia Tor­res, es­gri­ma amb ve­ge­tals a la sa­la del Ma­ri­mo­re­na BCN. A la imat­ge pe­ti­ta, una ver­sió de la clàs­si­ca ama­ni­da Wal­dorf.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.