No és un nou fes­ti­val qual­se­vol

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

No és que anem jus­tos de fes­ti­vals en aques­ta ciu­tat, pe­rò s’ha de ce­le­brar l’apa­ri­ció de MO_BA, per­què el pro­gra­ma és sim­ple­ment exem­plar. No­més gent bo­na en aques­ta ci­ta elec­trò­ni­ca de dos di­es (di­ven­dres, 27, i dis­sab­te, 28): Joy Or­bi­son (fo­to), DJ Sein­feld, Re­bo­lle­do... Qu­a­li­té.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.