OBER­TA CON­VO­CA­TÒ­RIA PER AL CLING

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

A Grà­cia

El fes­ti­val de mi­cro­te­a­tre d’hu­mor de Grà­cia Cling ja té ober­ta la con­vo­ca­tò­ria per par­ti­ci­par en la se­va prò­xi­ma edi­ció, que se ce­le­bra­rà el prò­xim 28 d’oc­tu­bre. Els par­ti­ci­pants, jo­ves de fins a 29 anys que vul­guin ex­hi­bir les se­ves cre­a­ci­ons hu­mo­rís­ti­ques, te­nen ter­mi­ni fins al 28 de se­tem­bre per pre­sen­tar les se­ves pro­pos­tes. Es trac­ta d’un fes­ti­val de pe­ces te­a­trals de pe­tit for­mat, pen­sa­des per a un pú­blic re­du­ït i per ser re­pre­sen­ta­des en un es­pai no con­ven­ci­o­nal: les sa­les i es­pais de l’Es­pai Jo­ve La Fon­ta­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.