LA MÚ­SI­CA SE­GUEIX SONANT

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

En tots els dis­tric­tes

Pas­se­jar al cap­ves­pre pels parcs de Bar­ce­lo­na és un pla per­fec­te, més en­ca­ra si va acom­pa­nyat de Mú­si­ca als parcs, un pro­gra­ma de con­certs en di­fe­rents parcs de la ciu­tat que a l’agost vi­si­ta­rà el parc de Joan Mi­ró, el de la Ciu­ta­de­lla, el de l’Es­ta­ció del Nord, el de Ru­bió i Lluch i el parc del Clot.

Una al­tra ex­pe­ri­èn­cia úni­ca és la que ofe­reix el Ves­pres d’Es­tiu, que ca­da diu­men­ge d’agost con­vi­da a dis­fru­tar d’un bon con­cert en di­rec­te amb vis­tes al mar des d’un en­cla­va­ment molt es­pe­ci­al: els jar­dins del cas­tell de Mont­ju­ïc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.