LA PIONERA, IM­PA­RA­BLE A L’ES­TIU

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

Al Po­ble­nou

Per­dre’s pels car­rers del Po­ble­nou un dis­sab­te o un diu­men­ge tam­bé és una gran idea, es­pe­ci­al­ment si el pas­seig coin­ci­deix amb les prò­xi­mes edi­ci­ons de La Pionera (4-5 i 18-19 d’agost). Aquest es­pai per a la gent que co­men­ça, con­so­li­dat ja en el dis­tric­te per les exi­to­ses edi­ci­ons que el pre­ce­dei­xen, tor­na per se­guir ofe­rint opor­tu­ni­tats a les ini­ci­a­ti­ves més in­no­va­do­res i re­col­zant els es­pe­rits més em­pre­ne­dors. Pa­ra­des d’ar­te­sa­nia, con­certs i es­pec­ta­cles sor­pren­dran el vi­si­tant en les prò­xi­mes ci­tes d’aquest es­de­ve­ni­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.